Agil projektledning

2 dagar

De agila metoderna för systemutveckling kommer starkt och innebär ett nytt sätt att leda ett projekt. Ofta länkas dessa metoder samman med ett tänkande som inspireras av lean. För att kunna göra detta blir det allt vanligare att realisera denna koppling med hjälp av scrum. Rätt sammanlänkande kan detta ge väsentliga konkurrensfördelar.


Som projektledare ställs man inför nya krav och utmaningar. Variationsmöjligheterna är stora och starkt kopplade till organisationen och de projekt som skall genomföras. Detta ställer stora krav men ger också möjligheter till anpassningar för att gradvis införa och förbättra dessa annorlunda och i mångan stycken nya arbetssätt. Det blir viktigt att förstå de bakomliggande tankarna och hur projekten ska ta fördel av ett agilt arbetssätt.
Kursen vänder sig till projektledare som och fokuserar just på ledningsfrågorna.

En introduktion ges först till de bakomliggande tankegångarna men går snabbt in på de områden som är intressanta och viktiga för projektledaren.
Genom en rad övningar och exempel påvisas hur projekt ska ledas och vad som är viktiga framgångsfaktorer. Likaså presenteras några exempel på projekt som har haft mindre framgång och vad det berott på.

I kursen används scrum som exempel på en agil metod och inledningsvis ges en kort introduktion till både lean och scrum.

Förkunskaper och mål

Projektledare, arkitekter och IT-chefer. Kunskap om projektledning och/eller systemutveckling.

Efter denna kurs kan kursdeltagaren leda ett agilt systemutvecklngsprojekt, samt känner till de viktigaste framgångsfaktorerna.

Pris: 14 800 kr (exkl. moms)

Presentation av kursmaterial
Bild på kursboken

I kursen ingår ett kompendium på svenska.

Presentation av kursansvarig
<p>Fredrik Hedman. Fredrik är certierad SCRUM-master med en mycket bred erfarenhet inom system-utveckling. Arbetar vanligen som systemarkitekt vid nykonstruktion av större system.</p>

Fredrik Hedman. Fredrik är certierad SCRUM-master med en mycket bred erfarenhet inom system-utveckling. Arbetar vanligen som systemarkitekt vid nykonstruktion av större system.

Iterativa projekt

 • Bakgrund, motivering och exempel
 • Fungerande lösning, lägre risk och bättre lönsamhet

Vad är agile? Vad är lean?

 • Kortvarigt mode och bestående inslag
 • Flöde,systemtänkande, köteori

Myter och missuppfattningar

 • Myter i den agila rörelsen
 • Falska motsättningar

Lean, agile och scrum

 • Var för sig och som en helhet
 • Lean för produktutveckling
 • Värderingar och principer

Projektstyrning i en agil miljö

 • Risker och utmaningar, möjligheter och fallgropar
 • Beställare, kund, projektledare, team
 • Styrgrupp och referensgrupp, behövs de?

Planering, uppföljning, återkoppling och förbättringsprocesser

 • Kontrakt, utmaningar och möjlighter
 • Förstudier, planering, genomförande och överlämning
 • Retrospektiv och demonstrationer

Beställare, produktägare, scrummaster och team

 • Planeringspoker ett verktyg för teamet
 • Kanban ett verktyg för scrummastern
 • PENG ett verktyg för produktägaren
 • PEJL ett verktyg för beställaren

När kan man börja och hur kommer man igång?

 • Praktiska tips
 • Förväntningar och vanliga misstag
 • Ännu en metod på mode eller verklig förändring?